Thông báo lịch đăng ký các môn tự chọn học kỳ I-2015-2016

ined1

Thông báo lịch đăng ký các môn tự chọn học kỳ I-2015-2016

 

Thông báo lịch đăng ký các môn tự chọn học kỳ I-2015-2016 đối với các lớp sau:
- Kế toán tổng hợp Việt - Anh K53
- Kế toán tổng hợp Việt - Anh K54
- Kế toán tổng hợp Việt - Anh K55
Yêu cầu: Các lớp trưởng liên hệ Cố Vấn Học Tập lớp mình để nghe tư vấn chọn môn học, lớp chỉ được mở khi 3/4 số sv trong lớp đăng ký, nhưng sinh viên đăng ký vào lớp không mở sẽ phải đăng ký lại. Vì thế lớp trưởng yêu cầu các bạn nên thống nhất số môn và số lớp cần đăng ký.
Thời gian bắt đầu đăng ký: Từ ngày 25/06 đến ngày 30/06/2015
P/S: Lớp KTXDCTGT Việt - Anh có môn tự chọn nhưng ko đăng ký đợt này.

Danh mục: