Thông báo về Thủ tục tốt nghiệp Lớp Vật liệu K51 và ATP K51

ined1

Thông báo
Thủ tục tốt nghiệp Lớp Vật liệu K51 và ATP k51

Lớp trưởng thông báo các bạn tiến hành làm thủ tục tốt nghiệp:
1. Nộp bản Photo và kèm bản gốc (để kiểm tra) chứng chỉ GDQP và GDTC
2. Làm thanh toán tốt nghiệp (lưu ý: Phần của TTĐTQT chỉ xác nhận khi đã có đủ xác nhận của các đơn vị khác)
3. Đối với lớp ATP 51: Nộp bản Photo và kèm bản gốc (để kiểm tra) chứng chỉ IELTS
4. Đối với lớp VL 51: Nộp bản Photo và kèm bản gốc (để kiểm tra) chứng chỉ DELF

 

Hạn nộp: Mục 1,3,4: trước ngày 01/07/2015
Mục 2: trước ngày 09/07/2015
Cảm ơn các em!

Danh mục: