Thời Khóa biểu sinh viên Khóa 56 các lớp CTTT & CLC

ined1

Thời Khóa biểu sinh viên Khóa 56 các lớp CTTT & CLC

 

+ Lớp CTTT - Kỹ thuật XD CTGT TKB56 - CTTT.pdf

+ Lớp Cầu đường bộ Việt Anh + Công trình Giao thông ĐÔ thị Việt Nhật cda + Viet Nhat.xls

+ Lớp Kế toán tổng hợp Việt Anh + Lớp Kinh tế xây dựng CTGT Việt ANh TKB56 - KTXD + KTTH.pdf

+ Lớp Cầu đường Việt Pháp cdp.xls

 

Quy đổi từ Tiết học sang thời gian, các em xem tại đây

Đính kèm: