Thời Khóa biểu sinh viên Khóa 56 các lớp CTTT & CLC

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách phân lớp tiếng anh theo trình độ của K54