Thông báo Tuyển sinh

cho khoá học tiếng Nhật cơ bản

 qua hệ thống WEB CONFERENCE cho sinh viên lớp CTTT&CLC - Khoa ĐTQT năm 2016-2017

 

              THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian đạt điều kiện ngoại ngữ để học chuyên môn bằng tiếng nước ngoài

                                 

Thông báo lịch đăng ký các môn tự chọn học kỳ I-2015-2016 đối với các lớp sau:
- Kế toán tổng hợp Việt - Anh K53
- Kế toán tổng hợp Việt - Anh K54
- Kế toán tổng hợp Việt - Anh K55

Thông báo về Thủ tục tốt nghiệp Lớp Vật liệu K51 và ATP K51

Sinh viên trung tâm Đào tạo Quốc tế làm đồ án tốt nghiệp bằng tiếng nước ngoài sẽ trình bầy quyển đồ án theo mẫu tại thông báo này

Lễ trao học bổng và danh sách Học bổng Nippon Steel & Sumikin - Kawakin cho sinh viên khối CTGTĐT Việt Nhật