Nhằm mục đích hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các SV có kết quả