Thông báo họp chi bộ tháng 5

ined1

Thông báo họp chi bộ tháng 5 của Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Thời gian: 9h00 ngày 28/5/2015

Địa điểm: 101-B7

Thành phần: Toàn bộ đảng viên chính thức và dự bị của Trung tâm.

Mời đồng chí Nguyễn Thị Thúy và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng tham dự

Nội dung dự kiến: Họp xét chuyển đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị, xét kết nạp cho 02 đoàn viên.

Thông báo này thay cho giấy mời.

 

Danh mục: