Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp và thực hiện việc đánh giá CVHT, RLSV học kỳ II năm học 2014-2015

ined1

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp và thực hiện việc đánh giá CVHT, RLSV học kỳ II năm học 2014-2015.
Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp và thực hiện đánh giá CVHT và RLSV học kỳ II năm 2014-2015 như sau:

- Nội dung thông báo trong file đính kèm
- Lớp trưởng thông báo với cố vấn học tập và các sinh viên trong lớp.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

       

Danh mục: