Tiền thân của Khoa Đào tạo quốc tế là Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu được thành lập ngày 9/9/2010 theo quyết định số 1552/QĐ-ĐHGTVT. Ngày 4/10/2013 theo quyết định số 1803/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu đổi tên thành Trung tâm đào tạo quốc tế. Ngày 14/4/2016, theo quyết định số 882/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải, trung tâm Đào tạo Quốc tế chuyển đồi thành Khoa Đào tạo Quốc tế.

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC

I. Sứ mạng – tầm nhìn

  1.1. Sứ mạng

Khoa Đào tạo Quốc tế có sứ mạng xây dựng và phát triển các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ trên cơ sở quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội trọng yếu phục vụ nhu cầu phát triển đất nước và khu vực. Qua đó, xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường Đại học GTVT trở thành trường đại học đa ngành, có uy tín trong nước và khu vực, hội nhâp và tiệm cận với trình độ thế giới.

  1.2. Tầm nhìn

Đến năm 2025, Khoa Đào tạo Quốc tế trở thành đơn vị đào tạo và khoa học công nghệ đa lĩnh vực của trường ĐH GTVT; có thương hiệu riêng, có uy tín tốt ở trong nước và khu vực, sẵn sàng chuẩn bị tiến tới tiếp cận với trình độ của các nước tiên tiến trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng yếu.

  1.3. Khẩu hiệu hành động

“Luôn hướng tới điều tốt nhất cho thế hệ mai sau”      

 

II. Mục tiêu giáo dục của Khoa Đào tạo Quốc tế

Đào tạo ra các kỹ sư/cử nhân/thạc sĩ và tiến sĩ có phẩm chất chính trị; đạo đức và nhân cách tốt; có kiến thức giỏi; có sức khỏe tốt; có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân và tổ quốc. Cụ thể:

-         Có kiến thức chuyên môn toàn diện cho ngành đào tạo và kiến thức chuyên sâu theo từng lĩnh vực cụ thể;

-         Có khả năng đáp ứng ngay các công việc thực tế ngoài sản xuất;

-         Có kĩ năng làm việc toàn cầu, khả năng độc lập và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp;

-         Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo cả hướng nghề nghiệp hoặc hàn lâm.