Khoa Đào tạo Quốc tế hiện nay có 11 cán bộ trong đó có 03 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 02 Cử nhân

 

Đội ngũ cán bộ Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

1. Trưởng Khoa - TS. Mai Hải Đăng

2. Phó Trưởng Khoa - TS. Trịnh Quang Khải

3. Phó Trưởng Khoa - TS. Phạm Thị Lan Anh