Khoa Đào tạo Quốc tế hiện nay có 18 cán bộ trong đó có 08 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ, 02 Cử nhân

 

Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế

Ban lãnh đạo Khoa Đào tạo Quốc tế

1. Trưởng Khoa - TS. Mai Hải Đăng

2. Phó Trưởng Khoa - TS. Trịnh Quang Khải

3. Phó Trưởng Khoa - TS. Phạm Thị Lan Anh