Khoa Đào tạo quốc tế INED được tổ chức theo sơ đồ sau: