Khung và Đề cương chi tiết các học phần CTTT ngành KTXD chuyên sâu xây dựng CTGT xin xem tại file đính kèm